Vyhláška

LED DENNÉ SVETLÁ PRE CELOROČNÉ DENNÉ SVIETENIE S HOMOLOGIZAČNÝMI ZNAKMI RL

Od 1. februára 2009 vstúpil do platnosti zákon Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možnosť používať na vozidlách tzv. denné prevádzkové svietidlá.

Podľa § 32 ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda spravidla pri povinnom dennom svietení.
V porovnaní s používaním stretávacích svetlometov na tento účel je výhodou najmä ich nižší príkon a z neho vyplývajúca úspora paliva a menšie množstvo vyprodukovaných výfukových plynov.

Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň.

Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M a N, nie sú však povinné.

Výhody úsporných LED svetiel pre celoročné denné svietenie:

  • automatické rozsvietenie po naštartovaní motora
  • lepšia viditeľnosť Vašeho vozidla
  • menšia pravdepodobnosť nehody
  • nižšia spotreba energie, stála úspora 130 až 180W = nižšia spotreba paliva
  • predĺženie životnosti žiaroviek, prípadne xenónových výbojok
  • nemusia svietiť zadné svetlá, osvetlenie poznávacej značky ani osvetlenie prístrojovej dosky
  • menšie zaťaženie autobatérie a alternátora
  • vysoká životnosť LED svetiel
  • luxusný a hlavne účelný vzhľad
  • od roku 2011 budú v EÚ všetky novo vyrobené automobily vybavené dennými svetlami (LED dennými svetlami)

Upozornenie!!!

Po dodatočnom namontovaní denných svetiel sa nejedná o prestavbu vozidla ani o zmenu technických údajov v registri či TP.

Čiže žiadny zápis do technického preukazu (TP) sa nevykonáva!
Preveríte na každej stanici technickej kontroly (STK), tam už majú smernice ako majú dodatočne domontované denné svetlá kontrolovať.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Asi ani netreba pripomínať, aké to na Slovensku máme, pokiaľ ide o legalizáciu úprav vozidiel či motocyklov – jednoducho povedané, u nás nie je dovolené takmer nič. Na všetko sú častokrát nezmyselné zákony a nariadenia, z ktorých plynie len jediné – pokuty.

Preto vám prinášame upravený zákon o dennom svietení, ktorý sa týka nielen vozidiel, ale taktiež motocyklov.

Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo vonkajšieho osvetlenia motorového vozidla vyžarujúce svetlo bielej farby, orientované na vozidle smerom vpred. Jeho účelom je zlepšenie viditeľnosti vozidla počas jazdy cez deň. Možnosť použitia denných prevádzkových svietidiel zaviedol zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 32 ods. 1 tohto zákona sa dennými prevádzkovými svietidlami dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda spravidla pri povinnom dennom svietení. V porovnaní s používaním stretávacích svetlometov na tento účel je výhodou najmä nižší príkon denných prevádzkových svietidiel a z neho vyplývajúca úspora paliva a menšie množstvo vyprodukovaných výfukových plynov.

Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M, N, T a L, nie sú však povinné. Na vozidlách ostatných kategórií nesmú byť použité.

Denné prevádzkové svietidlá môžu byť doplnené i na tie vozidlá, ktoré nimi neboli pôvodne vybavené. Vybavenie vozidla dennými prevádzkovými svietidlami nemusí byť zapísané v osvedčení o evidencii časti I, ani v časti II.

Denné prevádzkové svietidlá musia byť schválené a označené príslušnou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej značky musia mať označenie „RL“. Príklady označení sú uvedené v časti Schvaľovacie značky a označení denných prevádzkových vozidiel.

Základné požiadavky na montáž denných prevádzkových svietidiel na vozidlách kategórií M a N sú uvedené v časti Požiadavky na montáž denných prevádzkových svietidiel na vozidlá kategórií M, N a na motocykloch kategórie L3e v časti Požiadavky na montáž denných prevádzkových svietidiel na vozidlá kategórie L3e.

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. b) zakazuje v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou. Ak sa zistí, že k takejto úprave vozidla prišlo, môže byť prevádzkovateľovi vozidla od obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uložená pokuta 332 eur podľa § 107 ods. 3 zákona a vozidlo v konečnom dôsledku podľa § 24 ods. 3 písm. b) a c) zákona vyradené z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na denné prevádzkové svietidlá.

SCHVAĽOVACIE ZNAČKY A OZNAČENIE DENNÝCH PREVÁDZKOVÝCH SVIETIDIEL (PRÍLOHA Č. 1 ZÁKONA)

Príklady schvaľovacích (homologizačných) značiek EHK OSN (vľavo) a EÚ/ES (vpravo) akceptovaných pre zariadenia vonkajšieho osvetlenia vozidiel v Slovenskej republike. Číslo v značke je rozlišovacím znakom štátu, v ktorom bolo príslušné schválenie udelené, a môže byť odlišné od číslice 1 uvedenej v príkladoch:

 

e1

V blízkosti schvaľovacích značiek bývajú uvedené symboly bližšie opisujúce účel a niektoré vlastnosti zariadenia. Denné prevádzkové svietidlá musia byť pri schvaľovacej značke označené symbolom „RL“. Príklady oboch druhov akceptovaných schvaľovacích značiek vo vyhotovení pre denné prevádzkové svietidlá (rozmiestnenie symbolov okolo značky, schvaľovacie číslo a číslo štátu sa môžu líšiť od znázornených príkladov):

schvalovacia homologizacna znacka ehk osn eu es symbol rl denne prevadzkove svietidla svetla

Ak je denné prevádzkové svietidlo súčasťou zariadenia združujúceho viacero svetelných zariadení, môže byť schvaľovacia značka spoločná. Príklady schvaľovacích značiek denného prevádzkového svietidla spoločných so stretávacím a diaľkovým svetlometom:

schvalovacia homologizacna znacka symbol rl denne prevadzkove svietidla stretavacie dialkove svetlomety svetla

Podobne i v prípade denného prevádzkového svietidla, ktoré je súčasťou predného skupinového svetla, býva schvaľovacia značka spoločná:

spolocna schvalovacia homologizacna znacka symbol rl denne prevadzkove svietidla predne skupinove svetlo
 

spolocna schvalovacia homologizacna znacka symbol rl denne prevadzkove svietidla predne skupinove svetlo

Čoraz častejšie bývajú na vozidlách už vyrobených s dennými prevádzkovými svietidlami tieto svietidlá zlúčené s prednými obrysovými svietidlami. Pri rozsvietených stretávacích svetlometoch potom toto zariadenie svieti ako obrysové svietidlo. Po vypnutí stretávacích svetlometov sa aktivuje režim denných prevádzkových svietidiel. Príklad takéhoto svietidla na Audi:

denne prevadzkove svietidlo svietenie svetlo na audi
 

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ DENNÝCH PREVÁDZKOVÝCH SVIETIDIEL NA VOZIDLÁ KATEGÓRIÍ M, N (PRÍLOHA Č. 2 ZÁKONA)

Z platných predpisov pre montáž denných prevádzkových svietidiel na vozidlá kategórií M a N okrem iného vyplýva:

1. Počet a umiestnenie denných prevádzkových svietidiel

Denné prevádzkové svietidlá musia byť na vozidlo kategórie M alebo N montované vo dvojici. Fotometrické vlastnosti oboch svietidiel dvojice musia byť zhodné. Orientované musia byť smerom vpred a svietiť svetlom bielej farby. Musia byť namontované tak, aby nimi vyžarované svetlo nepôsobilo rušivo na vodiča priamo alebo nepriamo, prostredníctvom spätných zrkadiel a reflexných plôch na vozidle. Umiestnené musia byť na prednej časti vozidla vo výške 250 až 1500 mm nad rovinou vozovky. Dvojica svietidiel musí byť umiestnená súmerne oproti strednej pozdĺžnej rovine vozidla, ich vzájomná vzdialenosť nesmie byť menšia ako 600 mm, prípadne 400 mm, ak je celková šírka vozidla menšia ako 1300 mm.

umiestnenie dennych prevadzkovych svietidiel svetiel denne svietenie

Poznámka: Vyššie uvedené dĺžkové údaje sa vzťahujú k okrajovým bodom svietiacej plochy svietidla. Pri údajoch minimálnej výšky nad rovinou vozovky je to spodný bod a maximálnej výšky horný bod svietiacej plochy. Vzájomnou vzdialenosťou dvojice zariadení sa rozumie vzdialenosť dvoch najbližších bodov ich svietiacich plôch. Údaje o výške umiestnenia sa vzťahujú na nezaťažený stav vozidla, to znamená vozidlo bez vodiča, posádky a nákladu, avšak s plnou palivovou nádržou, náhradným kolesom a s bežným náradím. 2. Elektrické zapojenie denných prevádzkových svietidiel

Elektrické zapojenie denných prevádzkových svietidiel na vozidlách kategórií M a N musí zabezpečiť:

a) automatické zapnutie denných prevádzkových svietidiel, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe umožňujúcej chod motora; to sa nevzťahuje na prípady, ak je volič automatickej prevodovky v parkovacej polohe, je aktivovaná parkovacia brzda, alebo vozidlo je pred prvým uvedením do pohybu po každej aktivácii pohonu,

b) automatické vypnutie denných prevádzkových svietidiel, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe znemožňujúcej chod motora, alebo pri zapnutí predných hmlových, stretávacích alebo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa svetlomety rozsvietia na krátky interval ako svetelné výstražné zariadenie.

Poznámka; môžu sa dať vypnúť aj manuálne, ak rýchlosť vozidla nepresiahne 10 km.h, ak sa po presiahnutí tejto rýchlosti alebo prejdení vzdialenosti 100 m automaticky opäť zapnú. Požiadavka, aby súčasne s dennými prevádzkovými svietidlami nemohli alebo naopak museli svietiť obrysové svietidlá a osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, nie je celkom jednoznačná.

V rôznych obdobiach boli pri schvaľovaní vozidiel rôzne požiadavky na vzájomnú kombináciu svietenia týchto svietidiel. Pri technických kontrolách sa preto akceptujú oba spôsoby zapojenia denných prevádzkových svietidiel.

Podrobné požiadavky sú uvedené v predpise EHK č. 48, ktorý možno nájsť na internetovej stránke EHK OSN, alebo v jeho slovenskom preklade na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

POŽIADAVKY NA MONTÁŽ DENNÝCH PREVÁDZKOVÝCH SVIETIDIEL NA VOZIDLÁ KATEGÓRIE L3e (PRÍLOHA Č. 3 ZÁKONA)

Vozidlá kategórie L3e: motocykly nad 50 cm3

Z platných predpisov pre montáž denných prevádzkových svietidiel na vozidlá kategórie L3e okrem iného vyplýva:

1. Počet a umiestnenie denných prevádzkových svietidiel

Vozidlá kategórie L3e môžu byť vybavené jedným alebo dvomi dennými prevádzkovými svietidlami. Orientované musia byť smerom vpred a svietiť svetlom bielej farby. Ak je namontovaná dvojica svietidiel, potom musia byť fotometrické vlastnosti oboch svietidiel dvojice zhodné. Svietidlá musia byť namontované tak, aby nimi vyžarované svetlo nepôsobilo rušivo na vodiča priamo alebo nepriamo, prostredníctvom spätných zrkadiel a reflexných plôch na vozidle. Pre umiestnenie denných prevádzkových svietidiel ďalej platí:
a) Denné prevádzkové svietidlo môže byť namontované nad alebo pod, alebo na jednu či druhú stranu iného predného svietidla; ak sú tieto dve svietidlá nad sebou, potom musí byť denné prevádzkové svietidlo umiestnené v strednej pozdĺžnej rovine vozidla; ak sú tieto dve svietidlá vedľa seba, potom nesmie byť okraj svietiacej plochy denného prevádzkového svietidla ďalej ako 250 mm od strednej pozdĺžnej roviny vozidla.
b) Denné prevádzkové svietidlo, ktoré je zlúčené s iným predným svietidlom (diaľkovým svetlometom alebo predným obrysovým svietidlom) musí byť namontované tak, aby okraj svietiacej plochy neležal ďalej ako 250 mm od strednej pozdĺžnej roviny vozidla.
c) Dvojica denných prevádzkových svietidiel, z ktorých buď jedno alebo obe sú zlúčené s iným predným svietidlom, musí byť namontovaná súmerne oproti strednej pozdĺžnej rovine vozidla.
d) Ak je namontovaná dvojica denných prevádzkových svietidiel, vzdialenosť medzi ich svietiacimi plochami nesmie presiahnuť 420 mm. Nevzťahuje sa na prípady, ak
I. sú denné prevádzkové svietidlá v skupine, združené alebo zlúčené s iným svietidlom, alebo
II. sa denné prevádzkové svietidlá nachádzajú v priemete čelnej plochy motocykla do roviny kolmej na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla
e) Denné prevádzkové svietidlá musia byť umiestnené vo výške 250 mm až 1500 mm nad rovinou vozovky.
f) Denné prevádzkové svietidlá sa môžu natáčať s riadením.

Poznámka: Vyššie uvedené dĺžkové údaje sa vzťahujú k okrajovým bodom svietiacej plochy svietidla. Pri údajoch minimálnej výšky nad rovinou vozovky je to spodný bod a maximálnej výšky horný bod svietiacej plochy. Vzájomnou vzdialenosťou dvojice zariadení sa rozumie vzdialenosť dvoch najbližších bodov ich svietiacich plôch. Údaje o výške umiestnenia sa vzťahujú na nezaťažený stav vozidla, to znamená vozidlo bez vodiča, posádky a nákladu, avšak s plnou palivovou nádržou, náhradným kolesom a s bežným náradím.

2. Elektrické zapojenie denných prevádzkových svietidiel

Elektrické zapojenie denných prevádzkových svietidiel na vozidlách kategórie L3e musí zabezpečiť automatické vypnutie denných prevádzkových svietidiel pri zapnutí predných hmlových, stretávacích alebo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa tieto svetlomety rozsvietia na krátky interval ako svetelné výstražné zariadenie.

Požiadavka, aby súčasne s dennými prevádzkovými svietidlami nemohli alebo naopak museli svietiť obrysové svietidlá a osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, nie je celkom jednoznačná. V rôznych obdobiach boli pri schvaľovaní vozidiel rôzne požiadavky na vzájomnú kombináciu svietenia týchto svietidiel. Pri technických kontrolách sa preto akceptujú oba spôsoby zapojenia denných prevádzkových svietidiel.

Podrobné požiadavky sú uvedené v predpise EHK č. 53, ktorý možno nájsť na internetovej stránke EHK OSN, alebo v jeho slovenskom preklade na internetovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Objednávka nad 50 € doprava zdarma.

Doprava kuriérskou spoločnosťou 3.20 €.