Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

1. INFORMÁCIE O Mapena s.r.o. NA STRÁNKACH www.dennesvietenie.eu

 • Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Mapena, s.r.o., Sídlo: 1.decembra 2207/4, 075 01 Trebišov, IČO: 46 787 704, IČ DPH: SK2023584310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 30484/V  (ďalej len „Mapena s.r.o.“ alebo prevádzkovateľ) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.dennesvietenie.eu (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ”) a zákazníkov Mapena s.r.o., ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
 • Mapena s.r.o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
 • Mapena s.r.o. poskytuje svoje služby a spravuje osobné údaje užívateľov v plnom súlade s príslušnými platnými predpismi a zabezpečuje bezpečnosť užívateľov počas ich relácie online.
 • Mapena s.r.o.  spravuje a spracováva osobné údaje užívateľov dôverne v súlade s platnými právnymi požiadavkami – najmä s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovávanie osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov zrušujúc smernicu 95/46/ES (27. apríl 2016, ďalej len: GDPR) – zabezpečuje ich bezpečnosť, prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, ďalej stanovuje procesné pravidlá, ktoré sú potrebné na dodržanie príslušných právnych predpisov a iných odporúčaní.
 • Tieto pravidlá sumarizujú tieto zásady, určujú politiku a každodennú prax prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov, ako aj identifikujú služby, ktoré vyžadujú osobné údaje užívateľa. Okrem toho v týchto pravidlách prevádzkovateľ vyhlasuje účel spracovania údajov a spôsob, akým tieto údaje používa, ako aj spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
 • Pri vytváraní týchto pravidiel prevádzkovateľ bral do úvahy účinné relevantné nariadenie a dôležité medzinárodné odporúčania, a to:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES;

Zákon č. 6 z roku 1998 o dohovore o ochrane jednotlivcov so zreteľom na automatické spracovanie osobných údajov. Štrasburg 28. januára 1981;

 • Na žiadosť užívateľov je prevádzkovateľ v každom prípade pripravený poskytnúť úplné informácie o spracovaných osobných údajoch, o účeloch, dôvodoch a trvaní spracovania, ako aj o činnostiach týkajúcich sa spracovania údajov.
 • Prevádzkovateľ spracúva a ukladá len osobné údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie a kvantifikáciu frekvencie návštev webovej stránky, zabezpečenie vykonávania práva užívateľa a povinností prevádzkovateľa, komunikáciu s užívateľmi a vykonávanie obchodných transakcií s užívateľmi.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

 • Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na našich webových stránkach spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na dennesvietenie.eu alebo pri vytvorení Vašej objednávky.
 • Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku.
 • Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva dennesvietenie.eu informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava dennesvietenie.eu údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
 • Dennesvietenie.eu nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

 • Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi Mapena s.r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Mapena s.r.o. vybaviť Vašu objednávku.
 • Pre ponuku našich produktov a propagáciu našich webových stránok dennesvietenie.eu formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva dennesvietenie.eu predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na dennesvietenie,eu alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na dennesvietenie.eu môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.
 • Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie našich webových stránok dennesvietenie.eu spracováva dennesvietenie.eu pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava dennesvietenie.eu štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

 • Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci dennesvietenie.eu môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
  • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@dennesvietenie.eu alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
 • Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

 • Mapena s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Mapena s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
 • Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom Mapena s.r.o. požiada o udelenie nového súhlasu.
 • Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Mapena s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
 • Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Mapena s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Mapena s.r.o. vzťahujú.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

 • V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Mapena s.r.o. a požadovať:
  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Mapena s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Mapena s.r.o. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Mapena s.r.o. na stránkach dennesvietenie.eu, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Mapena s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Mapena s.r.o. správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Mapena s.r.o. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Mapena s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Mapena s.r.o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Mapena s.r.o. k inému subjektu, kedy Mapena s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
 • Ďalej môžu zákazníci vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Mapena s.r.o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
 • Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Mapena s.r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. BEZPEČNOSŤ

 • Mapena s.r.o. dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Mapena s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
 • Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Mapena s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

8. KONTAKT

 • S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na dennesvietenie.eu emailom na adresu info@dennesvietenie.eu, alebo na telefónnom čísle +421 911 719 577.

9. ÚČINNOSŤ

 • Tieto pravidlá sú účinné od 24. 5. 2018.

 

Objednávka nad 50 € doprava zdarma.

Doprava kuriérskou spoločnosťou 3.20 €.