Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Mapena, s.r.o., Sídlo: 1.decembra 2207/4, 075 01 Trebišov, IČO: 46 787 704, IČ DPH: SK2023584310, Banka: OTP Banka, a.s.,  č. účtu: 14147142/5200, Telefón: +421 911 719 577 uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu  Ďalej len “predávajúci” a zákazníkmi firmy Mapena, s.r.o., ďalej len “kupujúci”. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. Odchýlky od týchto obchodných podmienok sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

2. Spôsob objednávania
Kupujúci si môže objednať so sortimentu tovar osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom internetového obchodu. Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach www.dennesvietenie.eu. V prípade, že nemôžete objednať priamo, môžete zaslať svoju objednávku e-mailom na e-mailovú adresu info@dennesvietenie.eu. V e-maili uveďte názov tovaru, počet kusov, prípadne typ a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo). Ak Vám nevyhovuje ani tento spôsob, môžete objednávku zaslať písomne na uvedenú adresu v kontakte, prípadne telefonicky na kontaktné telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Všetky prijaté elektronické objednávky považujeme za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán. Po zaslaní objednávky potvrdí prevádzkovateľ telefonicky, alebo prostredníctvom emailu objednávku. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a termín dodania. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu má právo žiadať  kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Podklady priložené k ponukám, ako sú špecifikácia výrobkov a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich predávajúci neoznačí výslovne ako záväzné. Zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení dohodovať ústne vedľajšie dohody, alebo dávať ústne potvrdenie nad rámec týchto všeobecných obchodných podmienok, či písomných zmlúv alebo potvrdených objednávok. Konkrétne obchodné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim upravuje Zmluva o úprave či oprave auta resp. autodoplnkov, Zmluva o dielo, Kúpna zmluva, prípadne iný typ zmluvy spĺňajúci náležitosti Obchodného zákonníka. Zmluva musí byť vyhotovená vždy písomne v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, každá strana obdrží 1 (slovom: jeden) originál. Návrh zmluvy predkladá zvyčajne predávajúci.

3. Ceny tovaru, zľavy, prepravné a balné
Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Pokiaľ nie sú ceny uvedené v zmluve alebo záväznej objednávke, platí vždy aktuálne fakturovaná cena pri dodávke tovaru alebo služieb. Pri predaji tovaru alebo služieb s dlhodobým plnením si predávajúci vyhradzuje právo zmeny cien. Zmeny cien sú však platné len za predpokladu, že ich písomne alebo ústnou dohodou odsúhlasí kupujúci. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je kupujúci povinný prvé platby za tovar alebo poskytnuté služby realizovať platbou vopred, na dobierku, alebo v hotovosti. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané prepravné, ktorého výška je uvedená pri objednávke. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí dobierky. Vo všetkých prípadoch pre platbu vopred platí, že objednanie, odber resp. dodanie tovaru kupujúcim je možné až potom, čo bude čiastka vo výške fakturovanej resp. kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho, alebo uhradená v hotovosti. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.

4. Dodacie podmienky
Dodacia lehota sa stáva záväznou v prípade jej uvedenia v zmluve alebo písomného potvrdenia objednávky od kupujúceho. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné porušenie zmluvy. Predávajúci má právo rozhodnúť, ktorú zákazku doručí osobne, a ktorú pošle prostredníctvom prepravnej spoločnosti, kuriérom, prípadne pošty. Konkrétny spôsob dodania sa môže určiť aj dohodou. Doprava v rámci Slovenska aj s manipulačnými poplatkami je účtovaná dobierkou cez kuriérsku spoločnosť GLS 3,20€ s DPH. Ak je hodnota objednávky nad 50,00€ s DPH je možnosť výberu dopravy zadarmo kuriérom GLS. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien za dopravu podľa parametrov tovaru (rozmery, váha, charakteristika) pričom nesmie prekročiť skutočné náklady na prepravu vrátane manipulačných poplatkov. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky . Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu z tej istej zmluvy. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli (neplatí v prípade uznanej reklamácie). Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky vždy pred kuriérom. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. V prípade výskytu závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu, alebo ihneď spísať zápis o škode a písomne oznámiť predávajúcemu, že tovar bol doručený poškodený, najneskôr do 48 (slovom: štyridsaťosem) hodín po prevzatí tovaru. Za písomnú formu sa považuje list, alebo potvrdená mailová správa. Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do 3 pracovných dní. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú.

5. Podmienky pri aplikácii/montáži a užívaní tovaru:
Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, je nutné vykonať aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži). Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru). Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené so vzniknutými škodami dodatočných modifikačných prác brané v úvahu. Pri svetelných produktoch (predné svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá, atď.) je nutné pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón, atď.) zatesniť všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu. Niektoré produkty v sortimente predávajúceho podliehajú ustanoveniam vyhlášky 725/2004 MDPaT ako aj neskorších doplnení a zmien vyhlášky 578/2006 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR. Tovary, ktoré tieto nariadenia (atesty, certifikačné schválenia, atď.) nespĺňajú, je možné užívať iba mimo verejných komunikácií napr. v motoristickom športe (tu podliehajú produkty iným predpisom ako napr. FIA atď.) alebo iných uzatvorených akciách a podujatiach. Náklady spojené s montážou/aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť

6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátené objednávky, neprevzatie objednávky
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok je vo výške 50% z celkovej ceny tovaru. Kupujúci môže zrušiť objednávku písomne e-mailom, telefonicky, alebo osobne. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: – objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) – tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena  u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, môže tak  učiniť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, alebo preddavok v lehote do 30 dní po fyzickom dodaní tovaru na kontaktnú adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa rozhodnete o odstúpenie od zmluvy kontaktujte nás, tovar nám posielajte doporučene a poistený, v žiadnom prípade nám ho neposielajte späť na dobierku. Tovar prevezmeme späť len v prípade, ak je v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoškodený a nepoužitý a kompletný vrátane všetkého príslušenstva a pod. Ak nedodržíte tieto podmienky, odstúpenie od zmluvy bohužiaľ nebudeme môcť akceptovať. Pri odstúpení od zmulvy vyplňte tlačivo Odstúpenie od zmluvy (nájdete TU). Podľa uvedeného zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Pokiaľ zásielku nemôžete, alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

7. Nedodržanie – porušenie kúpnej zmluvy
V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške 70 % z celkovej výšky objednávky. Za týmto účelom bude vystavená faktúra, alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 7 dní. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy, iba sa pôvodná cena navýši o cenu poštovného, t.j. náklady na nové doručenie. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

8. Záruka, reklamácie, doklady
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona . 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej lehote. Reklamáciu si kupujúci uplatní písomným oznámením alebo prostredníctvom e-mailu o zistených závadách tovaru na kontaktnej adrese. Oznámenie musí obsahovať zoznam chybného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená. Veľká časť výrobkov je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou .116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť. Na niektoré produkty napr. špeciálne závodné diely a pod. sa záruka nevzťahuje. Nároky na záruku prináležia iba kupujúcemu a nie je ich možné previesť na tretiu osobu. V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru), a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť a je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu. V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na základe neoprávnenej reklamácie. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a prevedie opravu sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví produkt bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady na túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie.

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@dennesvietenie.eu
2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

10. Ochrana osobných údajov
Pri objednávke je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

11. Záverečné a prechodné ustanovenia
Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd v lokalite predávajúceho. Odovzdaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. mája 2010. Rušia všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky. Spoločnosť Mapena s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Objednávka nad 50 € doprava zdarma.

Doprava kuriérskou spoločnosťou 3.20 €.